• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

فیلتر کربن نهایی

  • فیلتر کربن نهایی
فیلتر کربن نهایی

قیمت خرید: ۲۰۰۰۰۰ ریالکربن فعال به کار رفته در این فیلترها توانایی بالایی در حذف بو و طعم نامطبوع و همچنین حذف کلر باقیمانده از آب آشامیدنی دارد. حذف بسیاری از مواد شیمیایی حل شده در آب و همچنین گازهای محلول در آب توسط فیلترهای کربنی انجام می شود. 

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.