• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

گرانول کربن اکتیو UDF SIMPLE)03)

  • گرانول  کربن اکتیو UDF SIMPLE)03)
گرانول  کربن اکتیو UDF SIMPLE)03)

قیمت خرید: ۶۵۰۰۰ ریالگرانول کربن اکتیو UDF SIMPLE تهیه شده از جنس پوسته نارگیل GAC در ارتفاع  "10 و "20 و قطر "2.5 و "4.5

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.