• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

گرانول کربن اکتیو UDF SIMPLE) 01)

  • گرانول کربن اکتیو UDF SIMPLE) 01)
گرانول کربن اکتیو UDF SIMPLE) 01)

قیمت خرید: ۲۴۰۰۰۰ ریالگرانول کربن اکتیو UDF SIMPLE تهیه شده از پوسته نارگیل GAC در  ارتفاع "10 و ، "20 و قطر "2.5 و "4.5

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.