• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

گرانول کربن اکتیو UDF SIMPLE) 02)

  • گرانول  کربن اکتیو UDF SIMPLE) 02)
گرانول  کربن اکتیو UDF SIMPLE) 02)

قیمت خرید: ۷۰۰۰۰ ریالگرانول کربن اکتیو UDF SIMPLE تهیه شـده از پوسـته نارگیل GAC در ارتفاع “10 و “20  و قطر “2.5 و “4.5 فیلتر ترکیبی فوم CA از جنس پروپیلن و کربن گرانول ، FA-CA از جنس پلی 20

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.