• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

کاهش دهنده سختی آب (MIX BED)

  • کاهش دهنده  سختی آب (MIX BED)
کاهش دهنده  سختی آب (MIX BED)

قیمت خرید: ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریالرزین های تبادل یونی ویژه بستر مختلط (Mix bed) : حذف کاتیون ها و آنیون های موجود در آب، به طور همزمان بوسیله ی مخلطوطی از رزین های تبادل یونی ( کاتیونی و آنیونی) انجام می گیرد. در این فرایند مخلوط رزین ها در یک ستون قرار گرفته و آب از بستر آنها عبور نموده و در خروجی دارای هدایت الکتریکی بسیار ناچیزی خواهد بود. دیونایزرها: حذف کاتیون ها و آنیون های  محل در آب به طور جداگانه هر کدام در یک ستون مجزا انجام می پذیرد که احیای آن بسیارساده تر از ستون میکس بد می باشد.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.