• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

اولترافیلتراسیون(UF)

  • اولترافیلتراسیون(UF)
اولترافیلتراسیون(UF)

قیمت خرید: ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال فرایند غشایی تصفیه آب، جهت حذف ذرات معلق، باکتری ها، ویروس ها، اندوتوکسین و دیگر پاتوژن های موجود ، جهت تولید آب با خلوص بالا و SDI پایین می باشد. در طی این فرایند جریان سیال ورودی به صورت مماسی از سطح ممبراین عبور داده شده و به دو فاز آب تصفیه شده (Permeate) و آب تغلیظ پساب (concentrate) تقسیم می شود. قطر حفرات روی سطح غشاء قادر به حذف ذرات معلق تا قطر 0/01 میکرون می باشد از این رو %99/99 از میکرو ارگانیسم ها، باکتری ها و ذرات معلق توسط این غشاها به صورت فیزیکی حذف گشته و NTU آب خروجی به کمتر از 0/02 می رسد ، فشار عملکردی فیلتر های UF و در حدود 0/5 تا 1 بار می باشد. با توجه به قابلیت های بالای این سیستم ها، امروزه از اولترافیلترها به عنوان تکنولوژی جایگزین سیستم های متداول نظیر فیلترهای شنی وUV و Bag filter در پیش تصفیه آب های سطحی، آب دریا و نیز پیش تصفیه سیستم های اسمز معکوس و دیگر سیستم های غشایی بکار برده می شوند.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.