• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

محفظه پلی فسفات 10 اینچ

  • محفظه پلی فسفات  10 اینچ
محفظه پلی فسفات  10 اینچ

قیمت خرید: ۶۵۰۰۰۰ ریالاین سیـستم طـوری طراحی شده اسـت که بـیشترین میزان آزاد سازی پلی فسـفات به میزان 5 mg/L منطبق با استاندارد UE Directive 98/83/CE Forouse برای استفاده در آب آشامیدنی فراهم می کند.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.