• خانواده آب
  • خانواده آب
  • خانواده آب

پکیج تصفیه فاضلاب

  • پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب

قیمت خرید: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریالاین پکیج ها اصولا تصفیه خانه های کوچکی می باشند که برای مراکز همچون مجتمع های مسکونی ، هتل ها ، کمپ های کارگری ، کارخانجات صنعتی و ... براساس کیفیت فاضلاب و شرایط آب و هوایی و ملاحظات محل نصب دستگاه طراحی و اجـرا می گـردند. واحـدهای اصـلی آنها شـامل: مخزن هوادهی ، مخزن ته نشـینی ، مخزن کلرزنی ، مخزن ذخیره لجن ، بلویرهای هوادهی و ... می باشد.

بدون بررسی
بدون مشخصات
امکان ثبت نظر وجود ندارد.